Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Nedir?

Corpinet Blog Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Nedir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemiden sonra artan uzaktan çalışma yöntemleri için Uzaktan Çalışma Yönetmeliğini oluşturdu. "Uzaktan Çalışma Yönetmeliği" 10 Mart 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.
Yönetmeliklere göre; uzaktan iş sözleşmesi ile doğrudan iş ilişkisi kurmak mümkündür veya işçi ve işveren kabul ederse, işyerinde halihazırda çalışan işçinin iş sözleşmesi uzaktan iş sözleşmesine dönüştürülebilir.

Uzaktan çalışma nedir?
İşveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında çalışanların işlerini evde veya işyeri dışında tamamlamak için teknik iletişim araçlarını kullanması esasına dayanan yazılı bir iş ilişkisidir.

Uzaktan çalışmaya geçişin şartları nedir?
İş ilişkisi doğrudan uzaktan iş sözleşmesi ile kurulabilir veya işçi ve işveren kabul ederse, işyerinde hali hazırda çalışan çalışanın iş sözleşmesi uzaktan iş sözleşmesine dönüştürülebilir.
Çalışanın uzaktan çalışma talebiyle ilgili konular aşağıdaki gibidir
  • Talep yazılı olarak yapılır.
  • Talep işyerinde belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilir.
  • Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstaslar kullanılır.
İşçiye, talep edildiği gibi, talep edilen değerlendirme sonucu 30 gün içinde bildirilmelidir.
Talebin kabul edilmesi halinde sözleşme 5 inci maddede belirtilen hususlara göre sonuçlandırılır.
Uzaktan çalışmaya başlamış olan işçiler, ikinci fıkrada belirtilen usullere göre tekrar işyerinde çalışabilirler. İşverenler ilgili taleplere öncelik verir.
Mevzuatta açıkça tanımlanan zorunlu nedenlerden dolayı işyerinin tamamına veya bir kısmına uzaktan çalışma uygulanırsa, çalışanın talebi veya onayı olmadan uzaktan çalışmaya geçiş mümkündür.

UZAKTAN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Uzaktan çalışırken, sözleşmenin şekli ve içeriği nasıl olmalıdır?

Uzaktan çalışma için iş sözleşmesi yazılı olarak yapılır.
Sözleşmede; iş tanımı, çalışma şekli, çalışma süresi ve yeri, maaş ödemesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan çalışma araçları, teçhizat ve koruma yükümlülükleri, işverenin iletişimi işçi ile genel ve özel çalışma koşulları ile ilgilidir.

Çalışma mekânının düzenlenmesi
Gerekirse, uzak çalışma yerinin düzenlenmesi işe başlamadan önce tamamlanmalıdır. Bu düzenlemelere göre yapılan harcamaların ödeme şekli tele-çalışan ve işveren tarafından müştereken belirlenir.
Uzaktan çalışmanın zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilmiştir. Kanunun öngördüğü kısıtlamalara uyulması halinde taraflar çalışma saatlerini değiştirebilir. Kanuna göre fazla mesai, işverenin yazılı talebi ve işçinin rızası ile yapılır.

İletişim yönteminin belirlenmesi
Uzaktan çalışmadaki iletişim yöntemi ve zaman aralığı, uzaktaki çalışan ve işveren tarafından belirlenir.

Verilerin korunması nasıl sağlanır?
İşverenler; işyeri ve tamamlanan işle ilgili verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin iş kuralları ve ilgili yasaları uzaktan çalışanlara bildirir ve bu verilerin korunması için gerekli önlemleri alır.
İşveren, sözleşmede korunacak verilerin tanımını ve kapsamını belirler.
Verileri korumak için, uzaktaki çalışanlar işveren tarafından belirlenen işletim kurallarına uymalıdır.

Uzaktan çalışırken kimler iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür?
İşverenler, çalışanlarının yaptıkları işin niteliğini göz önünde bulundurarak, çalışanları iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda bilgilendirmek, gerekli eğitimleri vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağlanan ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür.

Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler neler?
Tehlikeli kimyasal ve radyoaktif maddelerin kullanımı, bu malzemelerin bertarafı veya bu malzemelerden kaynaklanan atıkların bertarafı ile ilgili işlerde uzaktan çalışmak yasaktır.Bu iş süreçleri biyolojik faktörlere maruz kalabilir.
Uzaktan çalışmasına izin verilmeyen birimler, projeler, tesisler veya hizmetler ile milli güvenlik açısından stratejik öneme sahip birimler, projeler, tesisler veya hizmetlerden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenir. ilgili kanunlara göre kurum ve kuruluşlar belirlenir Hizmet satın alınarak yapılan işler.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uzaktan Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız
İletişim
ÜCRETSİZ DENEYİN
Atesoft Web tasarım - Web Sitesi geliştirme